Jumat, 27 Desember 2019

ATENSAUN ! PREVIZAUN UDAN BOOT DURANTE FERIADO BA TINAN FOUN 2020 IHA TIMOR LESTE


Iha risku ba bee sae, inundasaun, rai lakan ou taruto no rai monu.


Diresaun Nasional Meteorolojia no Geofizika (DNMG-TL) liu husi Seksaun Informasaun de Previzaun do tempo,  hakarak hatoo ba populasaun no comunidade em geral katak iha Risku de Tempestade ( udan boot, rai lakan no tarutu) durante feriado prolongado ba semana ikus tinan 2019 nian, liuliu iha loron 29/12/2019, 30/12/2019 no 31/12/2019, ba periodo meio-dia too kalan , udan refere nee kauza husi Monsaun Aziatiku neebe lori anin manas no riku ho umidade do ar  husi kontinente asiatiku  nian ba kontinente australiano. Aumenta tan suporta husi  fatores klimatikus lokais hanesan aquecimento diuro no brisas lokais favorece no intensifika tan processo konveksaun ( formasaun  udan bem nian).

Previzaun do tempo ba feriado prolongado:

Sabado, 28/12/2019: Dadersan hahu ho atmosfera estavel, maioria naroman. Komesa husi meio-dia ba lokraik kalohan hahu dezenvolve aan hodi taka. Iha possibilidade udan ba kuaze territorio Timor laran tomak.

Domingo, 29/12/2019: Dadersan loron matan sae akompanha ho kalohan ituan. Hakbesik ba meio-dia kalohan hahu taka ho rezulta udan. Komesa lokraik udan hahu aumenta ninia intensidade ba forte iha Timor laran tomak, liuliu ba Municipos sira hanesan : RAEOA, Liquisa, Dili, Bobonaro, Covalima, Ermera, Aileu, Ainaro, Manatuto, Baucau no Lautem. Udan refere bele persite too kalan.

Segunda-feira, 30/12/2019: Dadersan komesa ho kalohan taka iha maioria parte territorio Timor laran tomak. Meio-dia udan komesan ho intensidade moderadu ba forte iha Timor laran tomak, liuliu iha Dili, Manatuto, Baucau, Viqueque, Lautem, Manufahi no Covalima.

Tersa-feira, 31/12/2019: Dadersan komesa ho kalohan taka iha maioria parte territorio Timor laran tomak. Meio-dia udan komesan ho intensidade moderadu ba forte iha Timor laran tomak, liuliu iha Ainaro, Aileu, Baucau, Viqueque, Manufahi, Bobonaro no RAEOA.

Kuarta-feira, 01/01/2020: Dadersan naroman akompanha ho kalohan ituan.  Hahu husi meio-dia udan komesa ho intensidade fraku  ba moderadu iha Timor laran tomak, liuliu iha Bobonaro,Ainaro,RAEOA, Liquisa, Manatuto,Viqueque, Lautem, Manufahi no Covalima.

Kinta-feira, 02/01/2020: Dadersan naroman  ho atmosfera estavel .  Hahu husi meio-dia ba lokraik  udan komesa ho intensidade fraku  ba moderadu iha Timor laran tomak, liuliu  iha regiaun  montanhosas sira.Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Previsaun do tempo dia 22/03/2020

Kondisaun Laloran COSTA NORTE : Laloran as husi 0.5-1 metro. COSTA SUL      : Laloran nia ás  husi  1-1.5 metro. Temperaturan Min n...