Sabtu, 09 Desember 2017

previsaun do tempo dia 6, 7-1-2018Iha sabado dader atmosfera naroman no udan iha Viqueque. Iha sabado loraik calohan taka iha teritorio e posibilidade udan iha Viqueque, Maliana parte Bobonaro, Oecusse, no Ermera.
Iha Domingo dader to loraik atmosfera naroman.

Kondisaun anin iha fin da semana rata-rata hu’ makas liu iha norte parte tasi hanesan Dili, Liquisa, Manatuto, Lautem no Lospalos no iha Costa sul parte tasi hanesan Suai no Same.
Laloran iha costa norte no costa sul continua normal.

Temperatura iha fim da semana nian minimun 22  grau celcius iha Ermera, Maliana, Ainaro, e temperatura maksimum manas liu iha Parte municipios Suai, Viqueque, Oecusse, Same, ho nia temperatura 32 grau celcius.

Previsaun do tempo dia 22/03/2020

Kondisaun Laloran COSTA NORTE : Laloran as husi 0.5-1 metro. COSTA SUL      : Laloran nia ás  husi  1-1.5 metro. Temperaturan Min n...